หากต้องการถ่ายภาพแปลงโฉม, สัมผัสประสบการณ์แต่งชุดเกอิชา/แต่งหญิง/แต่งชาย/คอสเพลย์ที่โตเกียวชินจูกุ โปรดมอบให้เป็นหน้าที่ของเราjapanese

ข้อตกลงในการใช้บริการ

  • HOME »
  • ข้อตกลงในการใช้บริการ

ข้อตกลงในการใช้บริการ

ข้อตกลงในการใช้บริการนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “ข้อตกลงนี้”) เป็นเงื่อนไขในการเข้ารับบริการที่”เรย์” สตูดิโอถ่ายภาพแปลงโฉมแต่งชุดญี่ปุ่นร่วมสมัย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “ทางบริษัทฯ”) เสนอในเว็บไซต์นี้ ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานลงทะเบียน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “ผู้ใช้งาน”) จะเข้ารับบริการนี้ตามข้อตกลงดังนี้

ข้อที่ 1 (การมีผลบังคับใช้)

ข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้กับความสัมพันธ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้บริการนี้ระหว่างผู้ใช้งานกับทางบริษัทฯ

ข้อที่ 2 (ลงทะเบียนใช้งาน)

ผู้ที่ประสงค์ลงทะเบียนจะต้องสมัครลงทะเบียนใช้งานตามวิธีที่ทางบริษัทฯ กำหนด การลงทะเบียนใช้งานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้อนุมัติ
กรณีที่ตรวจสอบพบเหตุต่อไปนี้ในผู้สมัครลงทะเบียนใช้งาน ทางบริษัทฯ อาจไม่อนุมัติการลงทะเบียนใช้งานและไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยถึงเหตุผลดังกล่าว
(1) กรณีที่ได้รับข้อมูลเท็จในการสมัครลงทะเบียนใช้งาน
(2) กรณีที่เป็นการสมัครของผู้ที่เคยฝ่าฝืนข้อตกลงนี้
(3) กรณีอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสมให้ลงทะเบียนใช้งาน

ข้อที่ 3 (การควบคุม ID ผู้ใช้และพาสเวิร์ด)

ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม ID ผู้ใช้และพาสเวิร์ดของบริการนี้
ผู้ใช้งานไม่สามารถมอบ ID ผู้ใช้และพาสเวิร์ดให้ผู้อื่นใช้แทนได้ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่ากรณีที่ ID ผู้ใช้และพาสเวิร์ดตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้และถูกล็อกอินเข้ามา เป็นการใช้งานโดยตัวผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน ID ผู้ใช้งานและพาสเวิร์ดนั้น

ข้อที่ 4 (ข้อห้าม)

ผู้ใช้งานต้องไม่มีพฤติกรรมต่อไปนี้ในการมาใช้บริการ
(1) กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
(2) กระทำการที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
(3) กระทำการที่เป็นการทำลายหรือขัดขวางการทำงานของเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายเน็ตเวิร์คของบริษัทฯ
(4) กระทำการที่อาจจะขัดขวางต่อการให้บริการของบริษัทฯ
(5) กระทำการที่เป็นการรวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานท่านอื่น
(6) กระทำการสวมรอยผู้ใช้งานท่านอื่น
(7) กระทำการมอบผลกำไรให้แก่พวกต่อต้านสังคมทั้งในทางตรงและทางอ้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับบริการของทางบริษัทฯ
(8) กระทำการอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อที่ 5 (การระงับการนำเสนอบริการนี้)

กรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจพบข้อใดข้อหนึ่งของเหตุต่อไปนี้ ทางบริษัทฯ สามารถระงับหรือยกเลิกบริการนี้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
(1) กรณีที่มีการตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
(2) กรณีที่เป็นการยากต่อการให้บริการนี้ เนื่องจากแผ่นดินไหว, ฟ้าฝ่า, อัคคีภัย, ไฟดับหรือภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
(3) กรณีที่คอมพิวเตอร์หรือวงจรสื่อสารหยุดทำงานเนื่องจากเหตุขัดข้อง
(4) กรณีอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ เห็นว่าเป็นการยากต่อการให้บริการนี้
ทางบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อการเสียผลประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามอันมีเหตุเนื่องมาจากการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการนี้

ข้อที่ 6 (ข้อจำกัดในการใช้บริการและการยกเลิกการลงทะเบียน)

ทางบริษัทฯ จะจำกัดการใช้งานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของบริการนี้แก่ผู้ใช้งานในกรณีต่อไปนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือมีสิทธิที่จะสามารถทำการยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ใช้งานได้
(1) กรณีที่ฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงนี้
(2) กรณีที่ประจักษ์ว่าใช้ข้อมูลเท็จในการลงทะเบียน
(3) กรณีอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสมกับการใช้บริการนี้
ทางบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานอันมีเหตุเนื่องมาจากการกระทำของทางบริษัทฯ ตามข้อตกลงนี้

ข้อที่ 7 (การปฏิเสธความรับผิดชอบ)

หน้าที่ในการรับผิดชอบชดใช้หนี้คืนของทางบริษัทฯ จะได้รับการปฏิเสธในกรณีที่ไม่ใช่เจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของทางบริษัทฯ
ในกรณีที่ทางบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะในขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติและภายในขอบเขตของมูลค่าของบริการที่คิดค่าบริการ(กรณีของบริการต่อเนื่องจะเป็นจำนวนเท่ากับ 1 เดือน)
ทางบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในธุรกิจ, การติดต่อหรือความข้ดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ใช้งานท่านอื่นหรือกับบุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการนี้

ข้อที่ 8 (การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบริการ ฯลฯ)

ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบริการนี้หรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานเนื่องจากการนี้

ข้อที่ 9 (การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้บริการ)

ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบในกรณีที่เห็นว่าจำเป็น

ข้อที่ 10 (การแจ้งให้ทราบหรือการติดต่อ)

การแจ้งข้อมูลหรือการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับทางบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามวิธีที่ทางบริษัทฯ กำหนด

ข้อที่ 11 (ห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทน)

ผู้ใช้งานไม่สามารถมอบหมายสถานะตามสัญญาใช้บริการหรือสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลที่สาม หรือใช้จำนองโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

ข้อที่ 12 (กฎหมายและเขตอำนาจศาล)

การตีความข้อตกลงนี้เป็นไปตามกฎหมายญี่ปุ่น
กรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการนี้
จะต้องเสนอคดีต่อศาลที่อยู่ในเขตที่ตั้งร้านของทางบริษัทฯเท่านั้น

จบแค่นี้

PAGETOP
Copyright(C)อาร์ส สตูดิโอถ่ายภาพแปลงโฉม อาร์สซาลอนบริการแต่งหญิง สตูดิโอถ่ายภาพแปลงโฉม All Rights Reserved